کلیات نظریه های جامعه شناسی

کلیات نظریه های جامعه شناسی توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-11

در این ویدیو کلیات نظریه های جامعه شناسی بیان شده است