پدیدار شناسی

پدیدار شناسی - توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-32

در این ویدیو با پدیدار شناسی آشنا می شویم.