مکتب مارکسیسم و نو مارکسیسم

مکتب مارکسیسم و نو مارکسیسم بخش2 - توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-28

در این ویدیو با مارکسیسم و نو مارکسیسم آشنا می شویم.


مکتب مارکسیسم و نو مارکسیسم - بخش 1 توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-26

در این ویدیو با مکتب مارکسیسم و نو مارکسیسم آشنا می شویم.