مکتب تفهمی

مکتب تفهمی - توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-27

در این ویدیو با مکتب تفهمی آشنا خواهیم شد.