ایران اسکرین

پدیدار شناسی - توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-32

در این ویدیو با پدیدار شناسی آشنا می شویم.


ساختار و پسا ساختار گرایی - توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-31

در این ویدیو با ساختار گرایی و پسا ساختار گرایی آشنا می شویم.


مکتب مارکسیسم و نو مارکسیسم - بخش 1 توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-26

در این ویدیو با مکتب مارکسیسم و نو مارکسیسم آشنا می شویم.


مکتب کارکردگرایی و نو کارکردگرایی - بخش 1 توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-25

در این ویدیو با مکتب کارکردگرایی و نو کارکردگرایی آشنا می شویم.


مکتب پوزتویسم توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-14

در این ویدیو با کلیات مکتب پوزتویسم آشنا می شویم.


کلیات نظریه های جامعه شناسی توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-11

در این ویدیو کلیات نظریه های جامعه شناسی بیان شده است