جامعه شناسی

پرچم یک نماد و نشانه

/post-6

استفاده از پرچم به عنوان یک نماد یا نشانه امری است که در سرتاسر جهان صورت پذیرفته است. از این رو شناختن آن به  عنوان یک موضوع علمی کاری لازم و ضروری است چرا که این نماد متعلق به یک  فرهنگ خاص نیست.