پرچم های اهتزاز ایران بزرگ

                                021-77513581-90 ، 09121972327 ، 09123019271

ایران اسکرین اولین پرچم اهتزاز بزرگ ایران را با همکاری شهرداری محترم بندر لنگه در برابر پرچم اهتزاز بزرگ کشور امارات تولید کرد و در پی آن در اندازه ها و کیفیت های گوناگون به تولید این پرچم ها ادامه داده است.

 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول 22 متر و عرض 10.5 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت قیمت نوع اول   برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید و قیمت نوع دوم   برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید می باشد.

پرچم  اهتزاز ایران بزرگ در طول 20 متر و عرض 10.5 متر ، با استفاده از پارچه  ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت قیمت نوع اول   برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید و قیمت نوع  دوم   برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید می باشد.

 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول 15 متر و عرض 9 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت قیمت نوع اول  برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید و قیمت نوع  دوم   برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید می باشد.


 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول 11 متر و عرض 6 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت قیمت نوع اول  برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید و قیمت نوع  دوم   برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید می باشد.


 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول 8 متر و عرض 4.5 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت قیمت نوع اول  برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید و قیمت نوع  دوم   برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیریدمی باشد.

پرچم  اهتزاز ایران بزرگ در طول 9 متر و عرض 4.5 متر ، با استفاده از پارچه ساتن  اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت قیمت نوع اول  برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید و قیمت نوع   دوم   برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیریدمی باشد.

 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول 5 متر و عرض 3 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت قیمت نوع اول  برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیرید و قیمت نوع   دوم   برای  استعلام  قیمت  تماس  بگیریدمی باشد.