پرچم های اهتزاز ایران بزرگ

                                021-77513581-90 ، 09121972327 ، 09123019271

ایران اسکرین اولین پرچم اهتزاز بزرگ ایران را با همکاری شهرداری محترم بندر لنگه در برابر پرچم اهتزاز بزرگ کشور امارات تولید کرد و در پی آن در اندازه ها و کیفیت های گوناگون به تولید این پرچم ها ادامه داده است.

 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول 22 متر و عرض 10.5 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت از قیمت 5.775.000 تومان شروع شده و به نسبت افزایش کیفیت پرچم قیمت آن نیز افزایش می یابد.

 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول15 متر و عرض 9 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت از قیمت 3.600.000 تومان شروع شده و به نسبت افزایش کیفیت پرچم قیمت آن نیز افزایش می یابد.


 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول11 متر و عرض6 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت از قیمت 1.980.000 تومان شروع شده و به نسبت افزایش کیفیت پرچم قیمت آن نیز افزایش می یابد.


 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول8 متر و عرض 4.5 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت از قیمت 1.260.000 تومان شروع شده و به نسبت افزایش کیفیت پرچم قیمت آن نیز افزایش می یابد.

 پرچم اهتزاز ایران بزرگ در طول5 متر و عرض 3 متر ، با استفاده از پارچه ساتن اس 600، 6 کیلویی و چاپ اورینت از قیمت 600.000 تومان شروع شده و به نسبت افزایش کیفیت پرچم قیمت آن نیز افزایش می یابد.

جهت دریافت کاتوگ پرچم های ریسه ای کلیک نمایید