پایه پرچم رومیزی و تشریفات

ایران اسکرین تولید کننده انواع پایه پرچم رومیزی و تشریفاتی

پایه رومیزی سنگی مرمر، قیمت 20000 تومان

پایه فلزی تک میله ، قیمت 28800 تومان

پایه فلزی دو میله ، قیمت 35200 تومان

پایه فلزی سه میله ، قیمت 41600 تومان

پایه پنجه شیری ، قیمت 120000 تومانپایه پنجه شیری طلایی ، قیمت 283200 تومان

پایه خورشیدی طلایی ، قیمت 312000 تومان