پایه پرچم رومیزی و تشریفات

ایران اسکرین تولید کننده انواع پایه پرچم رومیزی و تشریفاتی

پایه رومیزی سنگی مرمر، قیمت 12.000 تومان

پایه فلزی تک میله ، قیمت 17.000 تومان

پایه فلزی دو میله ، قیمت 20.000 تومان

پایه فلزی سه میله ، قیمت 23.000 تومان

پایه فلزی تک میله کوچک ، قیمت 17.000 تومان

پایه پنجه شیری ، قیمت 120000 تومانپایه پنجه شیری ، قیمت 140.000 تومان

پایه خورشیدی ، قیمت 150.000 تومان