پایه پرچم رومیزی و تشریفات

ایران اسکرین تولید کننده انواع پایه پرچم رومیزی و تشریفاتی

پایه رومیزی سنگی مرمر، قیمت 15.000 تومان

پایه فلزی تک میله ، قیمت 21.000 تومان

پایه فلزی دو میله ، قیمت 25.000 تومان

پایه فلزی سه میله ، قیمت 29.000 تومان

پایه فلزی تک میله کوچک ، قیمت 21.000 تومان

پایه پنجه شیری ، قیمت 120000 تومانپایه پنجه شیری طلایی ، قیمت 185.000 تومان

پایه خورشیدی طلایی ، قیمت 200.000 تومان