پرچم های ایران اهتزاز ، ساتن اس 600 (ساتن 6) کیلویی - چاپ دیسپرس

ایران اسکرین تولید کننده انواع پرچم های اهتزاز ایران


پرچم ایران اهتزاز 120*70 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 38400 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  33600 تومان  می باشد.


پرچم ایران اهتزاز 150*90 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 54800 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  47900 تومان  می باشد.پرچم ایران اهتزاز 170*100 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 58900 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  51600 تومان  می باشد.پرچم ایران اهتزاز 210*120 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 100400 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  87800 تومان  می باشد.
پرچم ایران اهتزاز 245*140 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 124800 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  109200 تومان  می باشد.پرچم ایران اهتزاز 200*100 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 81100 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  70900 تومان  می باشد.پرچم ایران اهتزاز 300*100 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 110000 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  96200 تومان  می باشد.پرچم ایران اهتزاز 400*100 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 145000 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  126900 تومان  می باشد.
پرچم ایران اهتزاز 500*100 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 165800 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  145100 تومان  می باشد.پرچم ایران اهتزاز400*150 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت نوع اول 172200 تومان  و  قیمت  نوع  دوم  150700 تومان  می باشد.