درباره ما

         

           ایران اسکرین

         

           تاسیس 1342

 

 اولین تولید کننده پرچم یک    

    تکه چاپی در خاور میانه