پایه پرچم رومیزی

ایران اسکرین تولید کننده انواع پایه پرچم رومیزی و تشریفاتی

پایه رومیزی سنگی

پایه فلزی تک میله

پایه فلزی دو میله کوچک

پایه فلزی سه میله

پایه فلزی تک میله کوچک